SEKARAKU Lab

MEMBER

Shogo Koide
OSAKA
サーバーサイドエンジニア
Shogo Koide

大阪府出身。サウナ好きエンジニア。休日になるとサウナに行き宇宙と交信をしている。社内では朝もく会という会を平日の朝8:30 ~ 9:30 で開催し、朝もく会会長をしている。業務では主にPHPでの開発を中心に担当している。